УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 26.11.2021

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 26.11.2021

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 26.11.2021 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

  1. Дата на провеждане: 26 ноември 2021 (петък). Начало: 18.00 часа

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджи Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

  1. Дневен ред:
  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Подготовка на отчетно - изборното Общо събрание на БФРЛ на 11.12.2021 .
  3. Дискусия и вземане на отношение по откритата процедура от КРС за обсъждане на проект за Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителската радиослужба.

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20211021_ProektPravila_Radiolub.pdf

Изготвяне на конкретни предложения от името на УС на БФРЛ.  

  1. Разни

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

12.11.2021