Протокол № 8 от проведено на 08.02.2019 г. заседание на УС на БФРЛ

Протокол No. 8

от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

08 Февруари 2019 г. от 18:30 ч. до 20:30 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера, бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Руско Русев, LZ1RT

Иван Иванов, LZ1PJ

Стефан Александров, LZ1WDX

Асен Кънев, LZ2HQ

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Христо Здравков, LZ1YQ  (задочно по Skype)

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US

Владимир Радев, LZ1OT

Донка Генадиева, LZ1CM

Валентин Събев, LZ1VS

Венцислав Атанасов, LZ1SCK

Пламен Матев, LZ3BB

Дневен ред

 1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
 2. Насрочване на годишно отчетно Общо събрание на БФРЛ за приемане на отчета за дейността за 2018 г. и бюджета за 2019 г.
 3. Организация на YOTA 2019 в България – обсъждане на подробна програма на събитието. Канят се всички колеги, които имат идеи за интересни презентации и занимания на участниците.
 4. Организация на Световното първенство по скоростна телеграфия HST през 2019 г. - текущи задачи.
 5. Приемане на нормативни документи, произтичащи от новия Закон за спорта.
 6. Разни:
  1. Предложение формулата за изчисление на членския внос за 2019 г. и следващите години да остане същата, до приемане на промяна;
  2. Уточняване категориите при провеждане на УКВ шампионатите;
  3. Дипломите на БФРЛ – текущ отчет;
  4. Предожение до КРС за радиолюбителските ретранслатори в България

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

 Отворени задачи от предишния УС

 

Беше констатирано, че дългоочакваният нов сайт на БФРЛ е факт. Бяха отбелязани някои слабости в него. Също така се дискутираха насоките за развитието му. Радващ е фактът, че има желаещи да помогнат с развитието на сайта.

Постоянен

 

 

 

2.

Насрочване на годишно отчетно Общо събрание на БФРЛ за приемане на отчета за дейността за 2018 г. и бюджета за 2019 г.

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от членовете на сдружението свиква на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 18 (осемнадесети ) май 2019 година от 12.00 часа в офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 4 офис.1

при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФРЛ през 2018 г.

3. Приемане бюджет на БФРЛ за 2019 г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден в 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

 

* УС на БФРЛ напомня на  клубовете, които не са се регистрирали в Агенцията по вписванията, техните представители на ОС да носят актуално състояние от съда по регистрация на сдружението.  

Приключено

LZ3NN

3.

Организация на YOTA 2019 в България – обсъждане на подробна програма на събитието. Канят се всички колеги, които имат идеи за интересни презентации и занимания на участниците.

 

Отчетена бе свършената работа до момента:
- сключване на договор с хотела домакин на събитието - „Банкя палас”,

-текущата комуникация с отговорниците на младежкото направление в IARU-R1, относно рекордните заявки за участие и пътищата за оптимизирането им;

-предварителна програма: сутрин лекции и практически занимания по различни теми (измерванията в радиолюбителството, сглобяване на китове и антени), следобед посещения на ACOM, LZ9W, екскурзия до забележителностите на София, занимания по ARDF и HST;

-обсъждане на параметрите и антените на радиолюбителската станция, която ще се инсталира по време на YOYA 2019

-Организационният комитет на YOTA 2019 е готов да обсъди и приеме и други интересни инициативи по време на мероприятието.

До началото на събитието

LZ3NN
LZ1US

LZ1WDX

4.

Организация на Световното първенство по скоростна телеграфия HSTпрез 2019 г. - текущи задачи.

Отчетена бе свършената работа до момента:
-  сключване на договор с хотела домакин на събитието – “Естрея” в “Св.Св. Константин и Елена”;

-изготвяне и изпращане на покана и бюлетин  до всички потенциални участници;

-пуснат е сайтът на първенството;

-направена е кратка презентация до потенциални спонсори;

- като най-важна предстояща задача е утвърждаването на емблемата на състезанието;

До началото на събитието

LZ3NN

LZ1PJ

LZ1IK

LZ1US

5.

Приемане на нормативни документи, произтичащи от новия Закон за спорта.

 

До началото на ноември 2019 г. всички спортни федерации трябва да се прелицензират  в съответствие с новия закон за спорта. Лицензиите вече ще бъдат безсрочни.

В момента БФРЛ прави анализ на необходимите документи, които трябва да приеме, като се консултира с експерти от ММЦ.
БФРЛ апелира клубовете да приведат документите си в съответствие  чл. 12,13,14,15,16 и 17 на Закона за спорта.

БФРЛ ще изготви подробни указания в помощ на клубовете

Септември 2019

LZ3NN

Членовете на БФРЛ

6.1

Предложение формулата за изчисление на членския внос за 2019 г. и следващите години да остане същата, до приемане на промяна;

УС единодушно приема:
„Формулата за изчисление на членския внос за 2019 г. и следващите години да остане същата, до приемане на следваща промяна от УС на БФРЛ”;

 

 

 

6.2

Уточняване категориите при провеждане на УКВ шампионатите;

УС на БФРЛ приема единодушно предложението на LZ2HQ обхватът 50 MHz да участва в точкуването при всички категории при провеждане на УКВ шампионатите.

 

 

6.3

Дипломите на БФРЛ – текущ отчет;

Изготвянето на дипломната програма е в напреднала фаза, по изпратеното сведение от LZ2OQ, и в скоро време очакваме тя да стане факт.

 

 

6.4

Предожение до КРС за радиолюбителски-те ретранслатори в България

 

УС на БФРЛ приема единодушно да се изпрати предложение до КРС за приемане на ясни правила за издаване на разрешителни за монтаж на радиолюбителски ретранслатори.

 

 

 

 

Водещ заседанието: ……………………………………..  Протоколчик: ......................................

Виктор Ценков, LZ3NN                                                  Панайот Данев, LZ1US

Tags: