УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 08.04.2022 - РЕШЕНИЯ

Протокол No. 16

от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

08 април 2022 г. от 18:30 ч. до 20:10 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера, бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Асен Арсенов, LZ3AS

Иван Иванов, LZ1PJ

Стефан Александров, LZ1WDX

Иван Котев, LZ1IK

Присъствали задочно по SKYPE:

Милен Късев, LZ2MNK

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US

 

Дневен ред

 1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
 2. Насрочване на отчетно събрание за 2021г. на БФРЛ
 3. Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ.
 4. Актуални въпроси за радиолюбителството.
 5. Разни

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

Отворени задачи от предишните заседания на УС.

 

 1. Продължава работата по дипломите;
 2. Все още класацията на КВ шампион не е окончателно изчислена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ, отговорници по направления, Иван Иванов, LZ1PJ

2.

Насрочване на отчетно събрание за 2021г. на БФРЛ

 

УС на БФРЛ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ насрочва Общо събрание на сдружението на 14 (четиринадесети ) май 2022 година от 13.00 часа в офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5 офис.1 при следният дневен ред:

1.Отчет за дейността на БФРЛ през 2021 год.

2.Приемане на финансовия отчет на БФРЛ  за 2021

3. Приемане бюджет на БФРЛ за 2022.

 

Приключено

УС на БФРЛ

3.

Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта след лицензирането на БФРЛ.

 

Имаме лицензирани в ММС още два клуба. В момента в процес на пререгистрация са още няколко клуба с което се надяваме до средата на 2022 да имаме повече от 15 лицензирани към ММС.

2022

УС на БФРЛ

4

Актуални въпроси за радиолюбителството.

 

УС на БФРЛ ще положи усилия през 2022г да се възобновят:
- присъственото КВ състезание;

 • антенна работилница;

Всички постъпили предложения за нови инициативи ще бъдат внимателно обсъдени.

2022

УС на БФРЛ

5

Разни

 

 

2022

УС на БФРЛ, LZ3NN

5.1

Участие на YOTA 2022

YOTA 2022г. ще се проведе в Хърватска, БФРЛ отправя покана към клубовете, членове на БФРЛ за предложения за участници. Условията са следните:
- БФРЛ има право на трима участници и един водач.

 • Участниците трябва да са между 15 и 25 години и да не са участвали на предишни издания на YOTA;
 • Водача трябва да е между 18 и 30 г и е препоръчително да е взел участие в някое от предишните издания на YOTA.
 • Престоят в Хърватска за участниците и водача по време на YOTA e за сметка IARU-R1. Транспортните разходи са за собствена сметка, като на място се плаща единствено такса участие 25 EUR от всички.

 

Предложения за състав на екипа от страна на БФРЛ се приемат до 14 май 2022. Предложенията трябва да бъдат с приложено мотивационно писмо от всеки кандидат.

14 май 2022

УС на БФРЛ

 

 

 

 

Водещ заседанието: ……………………………………..  Протоколчик: ......................................

Виктор Ценков, LZ3NN                                                    Панайот Данев, LZ1US