УС на БФРЛ на 02.02.2024 РЕШЕНИЯ

Протокол No. 22

от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

02 февруари 2024 г. от 18:30 ч. до 20:10 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера, бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Стефан Александров, LZ1WDX

Иван Иванов, LZ1PJ

Иван Котев, LZ1IK

Взели отношение задочно:

Милен Късев, LZ2MNK

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US
Катерина Табакова – Александрова, LZ1MUK

Дневен ред

1.Отворени задачи от предишните заседания на УС.

2.Приемане на нови членове на БФРЛ.

3.Насрочване на отчетно общо събрание на БФРЛ за 2023г.

4.Текущи въпроси за развитие на радиолюбителското движение:

4.1. Участие на YOTA 2024 в Чехия.

4.2 Участие на БФРЛ на радиолюбителското изложение във Фридрисхафен през 2024г.

4.3 Радиолюбителска среща – Казанлък 2024

4.4 Използване на офиса на БФРЛ организиране на срещи, курсове и други радиолюбителски инициативи от членовете си.

5.Държавни КВ шампионати, обсъждане промяна на условията.

6.LZDX насоки за развитие и отчитане.

7.Разни:

7.1. Предложение към КРС, относно новоиздадени радиолюбителски инициали.

7.3. Членски внос към БФРЛ за 2024г.

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

Отворени задачи от предишните заседания на УС.

 

  1. Продължава работата по дипломите:

УС на БФРЛ отправя покана към всички, имащи възможност да помагат с дипломите на БФРЛ.

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ, отговорници по направления,

2.

Приемане на нови членове на БФРЛ.

 

След постъпило писмо УС на БФРЛ прие за член на БФРЛ: Радиоклуб Варна, LZ2KVA, ЕИК 207598145, представлявано от Красимир Найденов, LZ2NKN

Приключено

 

3.

Насрочване на отчетно Общо събрание на БФРЛ за 2023г.

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от членовете на сдружението свиква на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 23 (двадесет и трети  ) март 2024 година от 12.00 часа в офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5 офис.1 при следният дневен ред:

1.Отчет за дейността на БФРЛ през 2023 год.

2.Приемане на финансовия отчет на БФРЛ  за 2023

3. Приемане бюджет на БФРЛ за 2024.

4. Актуализиране членовете на БФРЛ.

5. Обсъждане на дата за провеждане на изборно събрание на БФРЛ до края на 2024г.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същият ден в 13:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

 

 

Виктор Ценков, LZ3NN

4.

Текущи въпроси за развитие на радиолюбителското движение.

 

4.1 Участие на YOTA 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Участие на БФРЛ на радиолюбителското изложение във Фридрисхафен през 2024г.

 

 

 

4.3 Радиолюбителска среща – Казанлък 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Използване на офиса на БФРЛ организиране на срещи, курсове и други радиолюбителски инициативи от членовете си.

 

Във връзка за изпращането на участници от страна на БФРЛ на YOTA 2024г. , която ще се проведе в Чехия от 16-23 август БФРЛ обявява конкурс за потенциални участници, като в срок до 01.май 2023 г. кандидатите могат да изпращат мотивационни писма (каквато е дългогодишната практика на БФРЛ) на следният адрес: us@bfra.bg

 Условията за участие са следните:

Възраст от 16 до 25г. , като с изключение на водача на отбора, на останалите членове това трябва да им е първо участие.
И изключение на транспортните разходи до Чехия и

минимална такса за участие (около 50 EUR) всичко oстанало за целия престой 7 дни се поема от IARU-R1.

 

Във връзка с това изложение на което БФРЛ е редовен участник, УС на БФРЛ отправя призив към всички членове на БФРЛ с предложения, препоръки и пряка помощ, така че да направим щанда на БФРЛ максимално привлекателен и интригуващ.

 

Традиционната радиолюбителска среща / изложение ще се състои в периода 14-16 юни в района на язовир Копринка , х-л Роза, както през 2023г. УС на БФРЛ благодари на усилията на Владимир Даскалов, LZ1KZ и Руско Русев, LZ1RT за усилията тази чудесна проява да се проведе за поредна година.

УС на БФРЛ призовава за  редовни срещи в непринудена среда в офиса на БФРЛ, жк. Лагера бл.3  (карта на следният линк:  https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Срещите се провеждат всеки втори вторник на месеца от 18:00. Вход свободен!!

 

БФРЛ предоставя  офиса на федерацията за провеждане на различни инициативи, водещи по популяризирането на радиолюбителското движение

01.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключено

УС на БФРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ

 

5.

Държавни КВ шампионати, обсъждане промяна на условията.

Приема предложението на Бойчо Хаджийски, LZ1BJ експериментално за 2024г. Държавните КВ шампионати за SSB и CW да се проведат по променени правила:
- намаляване времетраенето на три часа;
- повторение на връзките – през 15 мин.
Пълните условия са на сайта на БФРЛ ( Калентар, и в раздел състезания ) 

Приключено

 

6.

LZDX насоки за развитие и отчитане.

Очакваме LZDX Contest 2023г.да бъде отчетен в най-скоро време. УС на БФРЛ смята, че няма нужда от промени в уловията,  състезанието се радва на много добра популярност. Стремежа е да направим отчитането колкото сe може по бързо.

Приключено

 

7.

Разни:

 

 

 

 

7.1. Предложение към КРС, относно новоиздадени радиолюбителски инициали.

След проведени разговори и консултации с КРС:
- БФРЛ ще излезе с инициатива към КРС за изменение на срока на действие на новоиздадените радиолюбителски клубни и лични инициали, като той се промени от безсрочен към 5 (или 10) години с право на подновяване след писмено искане.
- БФРЛ съвместно с КРС да  проучи правната възможност за потвърждаване на издадените по момента инициали.

01.03,2024

УС на БФРЛ

 

 

 

 

 

 

 

Водещ заседанието: ……………………………………..  Протоколчик: ......................................

Виктор Ценков, LZ3NN                                                    Панайот Данев, LZ1US